گانت چارت ابزاري است براي برنامه ريزي پروژه كه براي نمايش زمان‌بندي فعاليت هاي لازم براي تكميل پروژه از آن استفاده مي شود. در يك گانت چارت، هر فعاليت (وظيفه) در يك رديف نمايش داده مي‌شود. تاريخ‌ها به صورت افزايش روزها، هفته‌ها يا ماه‌ها در بالاي رديف‌ها بسته به مدت زمان پروژه نشان داده مي‌شود.

زمان مورد انتظار براي هر فعاليت توسط خطوط افقي كه انتهاي سمت چپ آن زمان مورد انتظار شروع فعاليت و انتهاي سمت راست آن زمان مورد انتظار پايان و تكميل آن است نشان داده مي شود. فعاليت ها مي توانند به ترتيب، يا موازي و يا اشتراكي انجام شوند.

با توجه به پيشرفت فعاليت هاي پروژه، چارت با پر شدن خطوط افقي (Bars) به صورت بخشي از زمان تعيين شده فعاليت كه براي تكميل آن پيش بيني شده است به روز مي شوند. به اين ترتيب، مي‌توان با نگاهي سريع به نمودار پيشرفت پروژه را با كشيدن خط عمودي در زماني كه چارت بررسي مي‌شود تعيين نمود. وظايف تكميل شده در سمت چپ خط عمودي قرار مي گيرند. وظايف جاري با خط عمودي تقاطع پيدا مي كنند و اگر از برنامه عقب باشند قسمت پر شده آنها در سمت چپ خط عمودي و آنهايي كه از برنامه جلوتر هستند قسمت پر شده آنها در سمت راست خط عمودي قرار مي گيرد. وظايفي كه بايد در زمان هاي آتي تكميل شوند كاملا در سمت راست خط عمودي قرار مي گيرند.

براي پروژه‌هايي كه به صورت تيمي انجام مي‌شوند بهتر است كه ستون مجزايي براي اضافه نمودن افرادي كه مسؤل انجام آن هستند در نظر گرفته شود. گاهي اوقات در پروژه موارد مهمي وجود دارند (مانند موعدهاي مقرري كه مي‌بايست كاري يا محصولي مياني از پروژه تحويل شود) كه مي توان آنها را در زمان بندي پروژه نشان داد، اما اين موارد يك وظيفه يا فعاليت نمي‌باشند. اين موارد در گانت چارت به عنوان موعد (milestone) مشخص مي شوند و علامت آنها يك مثلت بر عكس است.

برای رسیدن به یک برنامه زمانی مناسب ، بهترین شیوه استفاده از جدول زمانبندی گرافیکی گانت می باشد. در زیر یک نمونه از این جدول را مشاهده می کنید.


 نمونه جدول گانت برای برنامه زمانبندی طرح تحقیق

رديف

فعاليتهاي اجرائي

زمان كل

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10. 

11.  

12.

13.

14. 

        1.    

 نوشتن طرح تحقیق

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2.    

 ارائه به گروه آموزشی

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.    

 تصویب در گروه و ارجاع به کمیته تحصیلات تکمیلی

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.    

 تصویب در کمیته تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5.    

مروری بر برسی های قبلی

 

 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

   

        6.    

 جمع آوری داده ها

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

        7.    

ورود اطلاعات به رایانه

 

 

 

 

 

 *

*

*

 

 

 

 

 

 

 

        8.    

 تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

*

 

 

 

 

 

        9.    

 نوشتن گزارش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

*

 

 

 

      10.   

 دفاع از پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *